วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

หลักสูตร อุตสาหกรรมเสื้อบุรุษ

ประเภทวิชา   คหกรรม
สาขาวิชา      เทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม
รหัส            31204
หลักสูตร      อุตสาหกรรมเสื้อบุรุษ     หลักสูตร  200  ชั่วโมง
                 Men’s Clothing Industry Course                 
จุดประสงค์หลักสูตร  เพื่อให้
1.      รู้และเข้าใจหลักการผลิตเสื้อบุรุษในระบบอุตสาหกรรม
2.     เย็บจักรอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐาน
3.     ตัดเย็บเสื้อบุรุษตามระบบอุตสาหกรรม
4.     มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทำงานด้วยความรับผิดชอบ  ประณีต รอบคอบ ปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงความปลอดภัย
สามารถนำความรู้หรือทักษะไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือการประกอบอาชีพ
สมรรถนะหลักสูตร
        สามารถเข้าใจระบบอุตสาหกรรมเสื้อบุรุษ
รายชื่อวิชาที่สอน
รหัสวิชา  31204–01  ชื่อวิชาพื้นฐานการเย็บระบบอุตสาหกรรม            

รหัสวิชา  31204–02  ชื่อวิชาอุตสาหกรรมเสื้อบุรุษ